Rena Turen - ny rappport bevisar alkylatbensinens fördelar för båtmotorer!

Ännu en gång är det bevisat att alkylatbensin är det bästa alternativet om man vill köra sin fritidsbåt på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Detta framkommer i en nypublicerad forskningsrapport som Lantmännen Energi och Lantmännen Aspen har del i.

Projektet heter Rena Turen – Utvärdering av miljöanpassade bränslen i fritidsbåtar och publicerades förra månaden. Syftet med projektet var att undersöka fritidsbåtars utsläpp till vatten och luft. Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som har ansvarat för forskningsprojektet och slutrapporten, men inom projektet har tre examensarbeten utförts, två vid Chalmers Tekniska Högskola och ett vid Uppsala Universitet. Från Lantmännen Energi har Bengt Håkansson deltagit och från Lantmännen Aspen har Birger Agnetun och Claes Alin deltagit.

Slutsatserna i den 98-sidiga rapporten lyder bland annat:

”Traditionella 2-taktsutombordare släpper ut stora mängder PAH* och andra miljö- och hälsofarliga kolväten. Våra resultat visar att avgasvatten från dessa utombordare är giftigt mot vattenlevande organismer. Alkylatbensin och E85 ger betydligt lägre utsläpp. Om traditionella 2-taktsutombordare alls ska användas, är det miljömässigt mer lämpligt att dessa tankas med alkylatbensin. E85 kan också vara ett intressant alternativ, men är i praktiken ingen realistisk möjlighet för flertalet båtägare då detta kräver en konvertering av motorn.”

*PAH = polyaromatiska kolväten (mycket hälsofarligt ämnen)

För den intresserade finns hela rapporten som en pdf: http://www3.ivl.se/rapporter/pdf/B1770.pdf

Positivt för Lantmännen Aspen

– Även om inte så många småbåtsägare läser en sådan här forskningsrapport, är det självklart värdefullt att vår produkt nämns i så pass positiva ordalag. Vi kan använda rapporten som underlag i våra säljargument och kundmöten. Det är också bra att det är en oberoende part som har tagit fram forskningsresultaten. Då blir de än mer användbara för oss, säger Claes Alin, vd Lantmännen Aspen.

Fakta om IVL Svenska Miljöinstitutet AB

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut som sedan 1966 arbetat med lösningar på miljöproblem i samhället och hos företag.

De arbetar med miljöfrågor i ett helhetsperspektiv med uppdraget att påskynda en hållbar tillväxt.

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies