Miljö- och hållbarhetsdirektiv Aspengruppen


En viktig del av Aspengruppens affärsidé är att erbjuda och utveckla hållbara specialanpassade bränslen och smörjoljor med omtanke om människa, maskin och miljö. Detta innebär att:

  • Vi arbetar systematiskt och strukturerat med ständiga förbättringar av produkter och processer för att energieffektivisera, få en hållbar utveckling samt för att utveckla produkter med bättre miljöegenskaper.

  • Vi utvärderar miljöprestanda och sociala samt etiska aspekter då vi väljer leverantörer, entreprenörer och affärspartners.

  • Våra produkter främjar maskinens livslängd vilket är en viktig del av vårt bidrag till en mer hållbar miljö.

  • Vi åtar oss att skydda miljön genom att väga in miljöaspekter och andra viktiga hållbarhetsaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt i våra processer. Detta innefattar också att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar avseende betydande miljöaspekter.

  • Miljö-, energi- och hållbarhetsfrågor är en integrerad del av vår affärsverksamhet och ingår i det långsiktiga strategiska arbetet.

  • Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker för våra investeringar där så är möjligt.

  • Vi uppmuntrar miljöengagemang bland våra medarbetare och vi ger alla grundläggande kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor.

  • Vi baserar våra strategiska beslut på välgrundade utvärderingar som balanserar miljö och ekonomi.

  • Vi arbetar ständigt med att förebygga föroreningar och åtar oss att följa tillämplig lagstiftning samt aktuella branschkrav.

Resultatet av vårt hållbarhetsarbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och för att öka vår konkurrenskraft.

Hindås 2023-11-02